mercoledì 15 febbraio 2017

LA TRAHIZERI

LA TRAHIZERI

La trahizeri pikas l’una l’altra
e plendas pro l’ veneno bitr ed akra
quan varsis reciproke
li amba nunepoke.

Quo povis ekirar del du pikinti
qui kustum agacar per la sis pinti
di lia skribmanieri
meskina quale pueri?

Povis venar nur plusa mala agi
nur plusa bitr akuzi pro bekagi
nur plusa venenizi
pos lia bas trahizi.

Ma nun ili direktas la veneno
la una kontre l’altra e ca fonteno
frap ya li ye ca foyo
chanjinte sua voyo.

Ne esis evitebla ita piki
ita plendadi dal du fals amiki
pro ke le nekontent
desquieta su sent.

E la nekontenteso certe ven
de envidio qua regnadas suveren,
qua lia anmo invadas,
qua la kordio vexadas.

Pro to li nulo povas kam perboke
varsar veneno ad altri e reciproke
nam l’envidio li rodas,
l’internajon korodas.

Quon plusa nun me povas adjuntar?
Nur ke to omna quo port ad odiar
a nulo bona duktas
ed omnon ya destruktas.

Tiberio Madonna

lunedì 13 febbraio 2017

L’AUTOMOBILI

L’AUTOMOBILI

Ni esas
la bel automobili
ni esas
la rapid automobili
la vehili
di ni ipsa
tra la mondala stradi
dum kuradi
e kuri
dum skripturi
kurta e longa.
Ni movas
min rapide
ni movas
plu rapide
nun adhike
nun adibe.
E nia motoro pensas
laboras diligente
lua peci turnas jiras
iras
explozetas…
E la fingri ek gumo
skribas l’itinerario
di nia pensi
di nia kuri
tra la stradi e tra la prati
tra harda roki e sunoza plaji
sen haltar
dum ke ni kuras
dum ke duras
esar benzino.
La ronda fingri
desegnas l’itinerario
di nia fantazio,
per sua mola gumo
portas la plumo
adavane
ma sen savar adube:
li voyajos tra la loki
renkontrota
plaji e roki
mol e harda
stradi e prati
griz e verda
li ne savas
lo venonta
li ne savas
le lektonta.
Li nur savas ke li skriptos
dum ke esos
benzino.
La motoro duros alerte
la laboro
dum ke fluos
benzino.
E la roti lasos traci
dil rotaci…
sur la prati verd e mol
sur la plaji marveloz
e nula traco esos videbla
sur la roki desagreabla
aspere pintizita
sur la stradi asfaltizita
hard e griza
glat e kolda
sen poezio
sen varmeso…
Ma certe
alerte
l’automobili kuros
e pasos
tra omna loki
prati e roki
chanjebla e nechanjebla
imprimante e ne imprimante
impresante e ne impresante.
Sen haltar.
Dum ke li havos
benzino.

Tiberio Madonna

lunedì 6 febbraio 2017

LA SMAILI

LA SMAILI

De la mieni ek metalo
ekburjonesk la smaili
pinka flav azuroza
quale pikturi da brav autori
kun vivaca kolori
qui imitas la realajo
e kreas fantazioze
propra realajo.
E reflektesas la smaili
en altra smaili
qui ludas kun li
per pupei ed urseti
e drinkas teo
en taseti ek plastilino.
Quale bela la taseti
tote reda tote blu
kun la sukro en la teo
tote facita ek lumpi
tote facita ek kartono;
es plu bela la lumpi
facita ek kartono:
li es tote koloroza
ho quale esus bela
la teo
tote koloroza
se lu esus, en la taseti,
dolca dolca
kun la sukro ek kartono…
E la smaili multeskas
una tiras altra
una inventas altra
per la dolca fantazio.
E la smaili brodesas
per longa filo ek fero
qua sinuif alerta
en la texuro di la telo
aspera dil mondo
e li beligas la telo
per la longa filo ek fero
koloroza…
Per la filo.
E li beligas la telo
aspera
per la filo.
Per la filo rustoza.

Tiberio Madonna

domenica 25 dicembre 2016

LULKANTO POR JESUO


Yen la texto (kantebla) di la kansono en kinesma idiomo: Esperanto!

LULKANTO POR JESUO

Ni na ne na na na
ni na ne na na na na
ni na ne na na na
ni na ne na na na na.

Dormu, dormu, Infaneto,
Vi, rideto de Dio;
en ĉielo Anĝeleto
disfaldas stelan folion.

Ni na ne na na na
ni na ne na na na na.

Sonĝu, sonĝu, kara Bebo,
Vi, de homoj la Vojo;
en ĉielo jen Kerubo
vestas la nokton per ĝojo.

Kaj el kampoj paŝtisteto,
dum Vi dormos, portos ĉi
el papavoj bukedeton
kaj la kapridoj ridetos al Vi.

Ni na ne na na na
ni na ne na na na na
ni na ne na na na na
ni na ne na na na na.

Dormu, sonĝu, ho Bebeto,
gaje kantas el la blu'
kun la steloj l'Anĝeleto,
dolĉa tenera Infano Jesu'.

Tiberio Madonna

E la texto en Esperanto kun la muziko:

video


Itere Felica Kristnasko...
kaj Feliĉan Kristnaskon al Esperantistoj!

Tiberio

domenica 18 dicembre 2016

LULKANSONO POR IESU


Ante multa yari me kompozis, por la tempo Kristnaskala, lulkansono por Iesu (muziko e texto en l'Italiana).

Pose me tradukis la texto, kanteble, a la Hispana ed al Angla, o, plu bone, me skribis la versioni en ta du lingui.

Nun me tradukabas la texto anke ad Ido, skribante anke en ca linguo versiono kantebla.

Me prizentas hike la texto en Ido di la kansono.

Plu sube vi povos askoltar la muziko, sequante la vorti en la filmeto.

Mem plu sube vi trovos anke la texti en l'Italiana, en la Hispana ed en l'Angla, quin vi povos deskargar kliktante sur la ligili.


Yen, unesme, la texto Idala:


LULKANSONO POR IESU

Ni na ni  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na
ni na ni  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na

Dormez, dormez, kar Bebeo,
Tu, la smailo di Deo;
en la cielo du Anjeleti
dissemas ora steleti.

Ni na ni  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na

Sonjez, sonjez, bel Infanto,
Tu, dil homi la Voyo;
en la cielo Anjela Santo
vestiz la nokto per joyo.

E del agri pastoreto,
dum ke Tu esos dormant,
a Tu portos red buketo
e la kapreti Tu admiros smailant.

Ni na ni  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na

Dormez, sonjez, milda Belo,
joye kant en la cielo
omna stelo ed omn Anjelo,
dolca tenera Iesu.

Ni na ni  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na
ni na ni  na  na  na  na


Tiberio Madonna


Ica esas la muziko, kun la texto:

video


Kliktez sur la sequanta ligili por deskargar la versioni en altra lingui:

Ka plusa lingui? Se vi volas, vi povas tradukar la kansono a via linguo nacionala (Franca, Germana, e c.; esus aparte interesanta havar la texto en plu exotika lingui, qual exemple la Hungariana o mem la Japoniana) od a via preferata linguo artificala.

Se ne, ne suciez: quar lingui esas ja suficanta.

Felica Kristnasko!

Tiberio

giovedì 15 dicembre 2016

LA MAGNETO

LA MAGNETO

Me sentas me
magneto
e l'odio
es mea fero.

-------------->|
-------------->|
-------------->|

|<--------------
|<--------------
|<--------------

------>|<------
------>|<------
------>|<------

|<--------------
 |
 |
 |
 |
 |
 |
V

-------------->|

Nu,
la fero
ne vundas la magneto.

Tiberio Madonna

sabato 3 dicembre 2016

LA ESPERANTISTO KAJ L'IDISTO

LA ESPERANTISTO KAJ L'IDISTO
 
«Mi sonĝis
kaj sonĝis...
mi sonĝis
promeni feliĉa
sur verda herbejo
verda
kiel Esperanto
mia amata lingvo
kaj mi promenis
promenadis sur la herbo
kaj mi ekkuris
feliĉa
al la libereco plena
en mia suna tago
en mia mondo
da ridetoj!»
 
«Me sonjis
e sonjis...
me sonjis
promenar felica
sur blua maro
blua
quale Ido
mea amata linguo
e me promenis
promenadis sur la aquo
e me sinkeskis
desesperanta
vers la kaptilo vakua
en mea obskura nokto
en mea profundajo
de plori!»

Tiberio Madonna


L'ESPERANTISTA E L'IDISTA
 
«Io ho sognato
e sognato...
ho sognato
di passeggiar felice
su un prato verde
verde
come l'Esperanto
la mia amata lingua
e passeggiavo
a lungo sull'erba
e cominciavo a correre
felice
verso la libertà piena
nel mio giorno di sole
nel mio mondo
di sorrisi!»
 
«Io ho sognato
e sognato...
ho sognato
di passeggiar felice
su un mare azzurro
azzurro
come l'Ido
la mia amata lingua
e passeggiavo
a lungo sull'acqua
e cominciavo ad affondare
disperato
verso la trappola vuota
nella mia notte di tenebra
nella mia profondità
di pianti!»

Tiberio Madonna